Nasza polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

1

Administratorem Państwa danych osobowych jest Free Form Bud Dariusz Kamykowski sp. k. z siedzibą w Wieliczce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 551006, NIP: 6832085613, REGON: 361149366.

Dane kontaktowe Administratora:
→ adres do korespondencji: ul. Wincentego Pola 10/13 32-020 Wieliczka,
→ adres poczty elektronicznej: biuro@freeformbud.pl,
→ telefon: 662 800 313.

2

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
a) zawarcia i wykonania umów, jakie łączą Państwa z Administratorem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO));
b) obsługi reklamacji oraz innych ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w przypadku reklamacji (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w przypadku innych roszczeń, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prawie dochodzenia lub ochrony przysługujących mu praw, np. dochodzenia przed sądem przysługującego mu roszczenia lub podjęcia przed sądem obrony przed roszczeniem osób trzecich;
c) wypełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, np. w zakresie rachunkowości lub podatków (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
d) marketingu bezpośredniego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Administratora, por. motyw nr 47 preambuły RODO).

3

Podanie przez Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że jeżeli dane te mają posłużyć do zawarcia i wykonania umowy z Administratorem, niepodanie tych danych uniemożliwi jej zawarcie i wykonanie.

4

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być następujące kategorie podmiotów:
a) wspólnicy, pracownicy, zleceniobiorcy i kontrahenci Administratora;
b) podmioty wykonujące usługi bankowe, pocztowe, kurierskie, księgowe, podatkowe, prawne, wsparcie techniczne i IT na rzecz Administratora;
c) pośrednicy w obrocie nieruchomościami, z którymi współpracuje Administrator;
d) dostawcy usług poczty elektronicznej, hostingu;
e) organy wymiaru sprawiedliwości oraz inne uprawnione do pozyskania takich danych organy państwowe i samorządowe (np. Urząd Skarbowy).

5

Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych za granicę.

6

Z zastrzeżeniem postanowień pkt 7 poniżej, Państwa dane osobowe przetwarzane będą w okresie obowiązywania łączącej Państwa z Administratorem umowy, a po zakończeniu współpracy, do czasu upływu ustawowych okresów przedawnienia wszelkich ewentualnych roszczeń, jakie powstać mogą w związku z umową. Ponadto Administrator może przechowywać Państwa dane osobowe w okresie przewidzianym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa (dot. np. prowadzenia dokumentacji rachunkowej lub podatkowej, itp.). Dane przetwarzane w oparciu o udzieloną przez Państwa zgodę, wykorzystywane będą do czasu jej cofnięcia.

7

Przysługuje Państwu prawo do:
a) dostępu do swych danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
b) sprostowania swych danych osobowych;
c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swych danych osobowych;
d) żądania przeniesienia Państwa danych osobowych na rzecz innego podmiotu;
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, o ile w danym wypadku zgoda taka została udzielona.

Oświadczenie o cofnięciu zgody może zostać złożone w dowolny sposób z wykorzystaniem środków kontaktu wskazanych w pkt 1 powyżej. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych do momentu cofnięcia zgody.
Niezależnie od powyższych uprawnień, gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Administratora do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora lub osobę trzecią, w tym gdy są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, jak również profilowania, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W takim wypadku powinni Państwo wskazać przyczynę sprzeciwu, związaną z Państwa szczególną sytuacją, przy czym nie muszą jej Państwo wskazywać, gdy dane osobowe są przetwarzane przez Administratora do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Sprzeciw może być wniesiony przez Państwa w dowolnym momencie. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Administratorowi nie wolno już przetwarzać danych osobowych objętych Państwa sprzeciwem, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do dalszego przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub że wykaże on ich niezbędność do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (wyjątek ten nie dotyczy przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania).

Szczegółowe informacje dotyczące przysługujących Państwu praw, o których mowa powyżej, możecie Państwo uzyskać kontaktując się bezpośrednio z Administratorem z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w pkt 1 powyżej.

8

Jeśli Państwa dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.